Природни и социо-географски карактеристики на зоните на номадските и полуномадските сточарски движења во Македонија / уредник Михаило Апостолски ; [уредувачки одбор Михаило Апостолски, Љубен Лапе, Митко Панов ; превод на резимеата Мирка Мишиќ].

Date
1984
Authors
Апостолски, Михаило. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Natural and socio-geographical characteristics of the zones of nomad and semi-nomad sheep-freming in Macedonia / editor Mihailo Apostolski. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Социогеографија
Citation