Природни и социо-географски карактеристики на зоните на номадските и полуномадските сточарски движења во Македонија / уредник Михаило Апостолски ; [уредувачки одбор Михаило Апостолски, Љубен Лапе, Митко Панов ; превод на резимеата Мирка Мишиќ].

dc.contributor.author Апостолски, Михаило. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:35Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:35Z
dc.date.issued 1984
dc.description На наспор. насл. стр.: Natural and socio-geographical characteristics of the zones of nomad and semi-nomad sheep-freming in Macedonia / editor Mihailo Apostolski. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
dc.format 210 стр.,[4] превиткани листови со карти : илустр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/5250881
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/31
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Социогеографија
dc.title Природни и социо-географски карактеристики на зоните на номадските и полуномадските сточарски движења во Македонија / уредник Михаило Апостолски ; [уредувачки одбор Михаило Апостолски, Љубен Лапе, Митко Панов ; превод на резимеата Мирка Мишиќ].
dc.title.alternative Added title page title: Natural and socio-geographical characteristics of the zones of nomad and semi-nomad sheep-freming in Macedonia
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files