Цивилизации на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов, претседател, Матеја Матевски, Цветан Грозданов ; превод на англиски јазик Макдолна Панова, Нада Георгиевска].

Date
1995
Authors
Стерделов, Георги. (edt)
Матевски, Матеја. (edt)
Грозданов, Цветан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", кн. 2. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries ; Résumés кон трудовите. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Цивилизации
Citation