Реферати од X заседание на Меѓународната комисија за изучување на граматичката структура на словенските литературни јазици, 22.IX. до 4.X.1975 / [редакциски одбор Божидар Водоески, Блаже Конески, Благоја Корубин].

Date
1979
Authors
Меѓународна комисија за изучување на граматичката структура на словенските литературни јазици. Заседание (10 : 1975 : Скопје)
Видоески, Божидар. (edt)
Конески, Блаже. (edt)
Корубин, Благоја. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Текст на пол., чеш., рус., српхрв., словен., јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Словенски јазици
Citation