Науката и културата во заедничка акција за мир и развој : зборник на трудови / Меѓународна конференција Балканот во новиот милениум, 25 и 26 мај 2001, Скопје ; [уредувачки одбор Георги Ефремов, главен уредник, Георги Старделов, Милан Ѓурчинов ; превод од француски јазик Јулија Ристиќ, превод од англиски јазик Рајна Кошка, Пандора Димовска ; ликовно-графичко обликување Кочо Фидановски].

Date
2002
Authors
Меѓународна конференција Балканот во новиот милениум (2001 : Скопје)
Ефремов, Георги. (edt)
Старделов, Георги. (edt)
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Превод на делото: Science and culture in a joint action for peace and development / International Conference the Balkans in the new millennium 25 and 26 May 2001 Skopje. Тираж 300. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Мир и безбедност, Наука
Citation