Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик. 3, 1971-1985 : (со дополнување за претходните години) / уредувачки одбор Зузана Тополињска одговорен уредник, Милица Миркуловска, со помош на Анита Бучевска.

Date
2006
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Миркуловска, Милица. (edt)
Бучевска, Анита. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: A contribution to the bibliography of Macedonian language. 3, 1971-1985 : (and supplement for the previous years ) / editorial board Zuzanna Topolińska editor-in-chief, Milica Mirkulovska, with the assistance of Anita Bučevska. Тираж 400. Регистри.
Keywords
Македонски јазик
Citation