Фотографијата и филмот на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Илинденка Петрушева, Валентино Димитровски].

Date
2007
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Петрушева, Илинденка. (edt)
Димитровски, Валентино. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", кн. 16. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Фотографија, Филм
Citation