Интерпретации : Европски истражувачки проект за поетика и херменевтика (ЕППХ) на Македонската академија на науките и уметностите : меморија & интерпретација : специјално издание / приредувач Ката Ќулавкова ; [превод од англиски и од француски Наташа Аврамовска, Љубица Спасковска, Владимир Мартиновски = translators from English and Francaise Natasa Avramovska, Ljubica Spaskovska, Vladimir Martinovski].

Date
2008
Authors
Ќулавкова, Ката. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Interpretions : European research project for poetics and hermeneutics (EPPH) Macedonian academy of sciences and arts : memory & interpretation / edited by Kata Kulavkova. "Прилози од меѓународната конференција "Меморија и интерпретација" одржана ноември 2007, поддржана од Програмата за партиципација на УНЕСКО за 2007 година" = "Proceedings from the European research project for Poetics & Hermeneutics 2007"=> во колофон. Тираж 400. Фусноти кон текстот. Толкување на естетизираната културна меморија / Ката Ќулавкова: стр. 9-13. Био-библиографски белешки за авторите: стр. 331-340. Библиографија кон трудовите. Регистар.
Keywords
Херменевтика
Citation