Ареална лингвистика како пат кон реконструкција на јазичната и културната еволуција : материјали од научниот собир по повод одбележувањето на 10-те години од смртта на академик Божидар Видоески : (1920-1998) / [уредувачки одбор Петар Хр. Илиевски, Зузана Тополињска, Ангелина Панчевска].

Date
2009
Authors
Илиевски, Петар Хр. (edt)
Тополињска, Зузана. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.:Areal linguistics as a path to the reconstruction of linguistic and cultural evolution : proceedings of the scientific conference organized in memory of Academician Božidar Vidoeski : (1920-1998) Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија и Summaries кон трудовите.
Keywords
Ареална лингвистика, Словенски јазици, Македонски јазик
Citation