Интересите на Република Македонија во градењето на европската безбедност / Трајан Гоцевски, Оливер Бакрески, Стојан Славески, Лидија Георгиева ; раководител на проектот Владо Камбовски ; координатор на проектот Трајан Гоцевски.

Date
2009
Authors
Гоцевски, Трајан. (aut)
Бакрески, Оливер. (aut)
Славески, Стојан. (aut)
Георгиева, Лидија. (aut)
Камбовски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања : Филозофски факултет
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Interests of the Republic of Macedonia in building European security / Trajan Gocevski ...[и др.] Фусноти кон текстот. Автори: Трајан Гоцевски, Оливер Бакрески, Стојан Славески, Лидија Георгиева. Речник на термини: стр. [249]-258. Библиографија: стр. [271]-282. Summary.
Keywords
Европска унија
Citation