Судската заштита на човековите права во Република Македонија : научна и стручна расправа одржана на 8 октомври 2014 година. ǂКн. ǂ6 / [уредувачки одбор Владо Камбовски претседател, Таки Фити, Гоце Петрески].

Date
2014
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Фити, Таки. (edt)
Петрески, Гоце. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Legal protection of human rights in the Republic of the Macedonia : scientific and professional discussion held on 8th October 2014. B. 6. Публикацијата е во рамките на проектот: Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европска унија. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Судска постапка
Citation