Ефикасност на судството како битна компонента на судските реформи : научна и стручна расправа одржана на 30 ноември 2016 година / [уредувачки одбор Владо Камбовски (претседател), Таки Фити, Абдулменаф Беџети].

Date
2018
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Фити, Таки. (edt)
Беџети, Абдулменаф. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На напор. насл. стр.: Judicial effIciency as an important component of judIcial reform : scientific and expert discussion held on 30th November 2016. Book 8. Публикацијата е во рамките на проектот: "Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија" Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summary.
Keywords
Судство
Citation