Основен систем и терминологија на словенската ономастика / [редакциски колегиум Ф. Безлај, М.В. Бирило, В. Бланар, Б. Видоески, Т. Витковски, Ј. Заимов, Х. Јенч, М. Караш, В. Михајловиќ, В.В. Нимчук, Л. Незбедова-Оливова, Н.В. Подољскаја, А.В.Суперанскаја, П. Шимуновиќ, В. Шмилауер] = Основная система и терминология славянской ономастики / [редакционная коллегия Ф. Безлаи, М.В. Бирилло, В. Бланар, Б. Видоескии, Т. Витковскии, И. Заимов, Х. Енч, М. КарасЬ, В. Михаилович, В.В. Нимчук, Л. Незбедова-Оливова, К. Олива, Н.В. ПодолЬская, А.В. Суперанская, П. Шимунович, В. Шмиляуер] = Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik / [Redaktionskollektiv F. Bezlaj, M.V. Birylo, V. Blanar, H. Jentsch, M. Karaš, V. Mihajlović, V.V. Nimčuk, L. Nezbedova-Olivova, K. Oliva, N.V. Podolskaja, A.V. Superanskaja, P.Šimunović, V. Šmilauer, B. Vidoeski, T. Witkowski, J. Zaimov].

Date
1983
Authors
Bezlaj, F.
Бирилло, М.В.
Blanar, V.
Видоески, Б.
Витковски, Т.
Заимов, И.
Jentsch, H.
Karaš, M.
Mihajlović, V.
Нимчук, В.В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Текст на мак., рус. и гер. јазик. Предговор на словач., чеш., пол., луж.,укр., белорус., срхр., мак., буг. и гер. јазик. Тираж 800. Регистри.
Keywords
Citation