Главниот штаб на народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија (1941-1945) : по повод 90 години од раѓањето на Михаило Апостолски : прилози од научниот собир одржан во Скопје на 19 и 20 декември 1996 година / [уредувачки одбор на зборникот Манол Пандевски (претседател), Новица Велјановски, Миле Михајлов ; превод на англиски јазик Марија Велковска].

Date
1997
Authors
Пандевски, Манол. (edt)
Велјановски, Новица. (edt)
Михајлов, Миле. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Институт за национална историја
Abstract
Description
На наспор.насл.стр.: General headquarters of the national liberation army and partisan detachments of Macedonia (1941-1945) : on the occasion of the 90th anniversary of the birth of Mihailo Apostolski : papers from symposium held in Skopje on 19-20 December 1996. Кор. ств. насл.: Главниот штаб на НОВ и ПОМ. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите.
Keywords
Втора светска војна
Citation