Главниот штаб на народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија (1941-1945) : по повод 90 години од раѓањето на Михаило Апостолски : прилози од научниот собир одржан во Скопје на 19 и 20 декември 1996 година / [уредувачки одбор на зборникот Манол Пандевски (претседател), Новица Велјановски, Миле Михајлов ; превод на англиски јазик Марија Велковска].

dc.contributor Велковска, Марија. (trl)
dc.contributor.author Пандевски, Манол. (edt)
dc.contributor.author Велјановски, Новица. (edt)
dc.contributor.author Михајлов, Миле. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:50Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:50Z
dc.date.issued 1997
dc.description На наспор.насл.стр.: General headquarters of the national liberation army and partisan detachments of Macedonia (1941-1945) : on the occasion of the 90th anniversary of the birth of Mihailo Apostolski : papers from symposium held in Skopje on 19-20 December 1996. Кор. ств. насл.: Главниот штаб на НОВ и ПОМ. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите.
dc.format 283 стр. ; 23 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:9989-649-34-0
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/25188874
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/173
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Институт за национална историја
dc.subject Втора светска војна
dc.title Главниот штаб на народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија (1941-1945) : по повод 90 години од раѓањето на Михаило Апостолски : прилози од научниот собир одржан во Скопје на 19 и 20 декември 1996 година / [уредувачки одбор на зборникот Манол Пандевски (претседател), Новица Велјановски, Миле Михајлов ; превод на англиски јазик Марија Велковска].
dc.title.alternative Cover title: Главниот штаб на НОВ и ПОМ Added title page title: General headquarters of the national liberation army and partisan detachments of Macedonia (1941-1945)
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files