Процесот на стандардизацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански јазици : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков / [уредувачки одбор Блаже Ристовски, Зузана Тополињска, Гане Тодоровски ; превод на англиски јазик Нада Георгиева].

Date
2000
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Тополињска, Зузана. (edt)
Тодоровски, Гане. (edt)
Брозовиќ, Далибор. (aut)
Минова-Ѓуркова, Лилјана. (aut)
Спасов, Људмил. (aut)
Пандев, Димитар. (aut)
Вангелов, Атанас. (aut)
Стаматоски, Трајко. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The standardization of Macedonian in comparison with other Slavic and Balkan languages : roundtable on the Occasion of the 125th anniversary of the birth of Krste Misirkov. "... на 16 декември 1999 година .... се одржа Тркалезна маса на тема "Процесот на стандардизацијата на ..."" ---> стр. [5] Фусноти кон текстот. Резимеа на англ., рус. и фр. јазик кон трудовите. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Македонски јазик, Словенски јазици
Citation