Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата : материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24.XII 1977 / [Симпозиум "Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата" ; редакциски одбор Љубен Лапе (уредник), Манол Пандевски ; превод на резимеа Патриција Марш-Стефановска].

Date
1979
Authors
Симпозиум "Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата" (1977 : Титов Велес, ШтипШтип)
Лапе, Љубен. (edt)
Пандевски, Манол. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Текст и на срхр. јазик. Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summaries ; Резюме кон трудовите. Регистри.
Keywords
Школство, Просвета, Култура
Citation