Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот развој на Југославија : зборник на реферати од научниот собир одржан во Скопје на 24 и 25 декември 1980 година / [уредувачки одбор Евгени Димитров претседател, Милан Недков, Петре Георгиевски ; превод на резимеата Наум Гризо, Милена Цекова].

Date
1982
Authors
Димитров, Евгени. (edt)
Недков, Милан. (edt)
Георгиевски, Петре. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Self-management as the fundamental principle in the socialist development of Yugoslavia : the papers from the scientific Mmeting held in Skopje - December 24-25, 1980. "... научен собир на тема "Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот развој на Југославија" --> предговор. Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Резимеа на англ., франц. или на рус. јазик кон трудовите.
Keywords
Социјалистичко самоуправување
Citation