Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско : материјали од научниот собир одржан во Битола 30, 31 мај 1980 година / [организатори] Македонска академија на науките и уметностите, Друштво за наука и уметност - Битола, УНК "Илинденски денови" - Битола ; [редакциски одбор Михаило Апостолски (претседател), членови Тале Гошевски, Павле Георгиевски, Стево Бојаџиев, Ѓоре Михајловски, Сиљан Захариевски, Јани Јовановски, Павлина Василева, Петар Атанасовски, Живко Василевски, Кирил Пенушлиски, Вера Стојчевска - Антиќ, Кирил Крстев, Јован Кочанковски, Кирил Танчевски, Илија Алушевски, Радован Цветковски, Гого Николовски, Марија Хаџи - Пецева, Владимир Костов ; превод на англиски Марија Китанова].

Date
1981
Authors
Научен собир "Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско" (1980 : Битола)
Апостолски, Михаило. (edt)
Гошевски, Тале. (edt)
Георгиевски, Павле. (edt)
Бојаџиев, Стево. (edt)
Михајловски, Ѓоре. (edt)
Захариевски, Сиљан. (edt)
Јовановски, Јани. (edt)
Василева, Павлина. (edt)
Атанасовски, Петар. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Битола : Друштво за наука и уметност : УНК "Илинденски денови"
Abstract
Description
Белешки и Summaries кон одделни трудови.
Keywords
Етнологија
Citation